pl en

Zapis czatu inwestorskiego z 5 września 2014

Czat inwestorski z dnia 5 września 2014 r., zorganizowany wraz z Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych

Temat: GK Immobile S.A. – wyniki finansowe IH2014 i plany na najbliższe kwartały

Moderator: Serdecznie zapraszamy do udziału w czacie, który odbędzie się w piątek 5 września o godzinie 14:00. Na pytania inwestorów będzie odpowiadał Rafał Jerzy – Prezes Grupy Kapitałowej Immobile. Zachęcamy do zadawania pytań! 
Moderator: Witam na czacie inwestorskim. Zapraszam do zadawania pytań...  

skopek: jak bardzo w Pana opinii akcje są niedowartościowane? 
Rafał Jerzy: Moim zdaniem cała przemiana, jaka nastąpiła w Grupie nie została zauważona przez giełdę. Dodatkowo inwestorzy nie wyceniają naszej teraźniejszości i przyszłości tylko przeszłość.  

skopek: planujecie skup akcji?  
Rafał Jerzy: Zgodnie z podjętą przez WZA uchwałą skup trwa do końca roku.  

reko: Kurs akcji zaczął odrabiać straty. W czym upatruje Pan szans na dalsze wzrosty? Pytanie oczywiście dotyczy spółki i jej działalności, jakie perspektywy rozwoju są przed spółką w najbliższym czasie?  
Rafał Jerzy: Developing- rozpoczęliśmy budowę dwóch bloków mieszkalnych(144 mieszkania). Inwestycje realizuje spółka zależna CDI. Drugie miejsce to przemysł, w którym podwoiła sie liczba klientów, których obsługujemy, co przełoży sie na wzrost przychodów. W spółce hotelowej spodziewamy się wzrostu przychodów wynikającego z otwarcia nowych hoteli w Chorzowie i Inowrocławiu.  

Sandacej: Witam, czy Grupa zamierza w przyszłości wypłacać dywidendę?  
Rafał Jerzy: Grupa jest po dużej optymalizacji kosztowej. Jesteśmy przekonani, że po roku 2016 będziemy rekomendowali wypłatę dywidendy.  

dżeko: Skąd pomysł na zmianę nazwy spółki i rebranding ?  
Rafał Jerzy: Jesteśmy cały czas rozpoznawani jedynie jako spółka przemysłowa. Zmiana nazwy jest skutkiem polaczenia ze spółka zależna Immobile, rebranding ma być wyraźnym sygnałem, ze jesteśmy konglomeratem rożnych działalności, budującym swoja wartość w nieruchomościach.  

węzłon: Dlaczego w tym półroczu spółce nie udało się wypracować dodatniego wyniku operacyjnego?  
Rafał Jerzy: GKI wypracowała w I półroczu zysk na sprzedaży (zysk brutto na sprzedaży pomniejszony o koszty ogólnego zarządu) w wysokości 1,9 mln PLN przy przychodach skonsolidowanych na poziomie 41,5 mln PLN. Strata na działalności operacyjnej wynika z salda pozostałych przychodów i pozostałych kosztów operacyjnych, a w szczególności: odpisów aktualizujących wartość inwestycji w CH MAKRUM 9,7 mln PLN ( w związku z jej zaniechaniem) oraz odpisu aktualizującego wartość majątku Stoczni POMERANIA w Szczecinie o 5,8 mln PLN. Dokonaliśmy także przeszacowania wartości gruntu w Bydgoszczy przeznaczonego pod działalność developerską o kwotę 9,8 mln PLN.  

węzłon: Na działalności operacyjnej strata, a mimo wypracowany został zysk netto (dodatni). Może Pan to wytłumaczyć?   
Rafał Jerzy: Wypracowany zysk netto wynika z odwrócenia utworzonych wcześniej rezerw na odroczony podatek dochodowy oraz utworzonego aktywa z tytułu podatku odroczonego. Możliwość rozwiązania rezerw wynika głównie ze zrównania wartości księgowej i podatkowej posiadanych nieruchomości.  

dżeko: Jaki udział w kapitałach własnych grupy ma Makrum?  
Rafał Jerzy: Immobile = Makrum. nastąpiła zmiana nazwy.  

Marek Bąk: Spółka finansuje się tylko kredytem czy innymi instrumentami dłużnymi również?  
Rafał Jerzy: Kredytami i leasingiem.  

Marek Bąk: Jaki jest teraz poziom zadłużenia długoterminowego i krótkoterminowego ?  
Rafał Jerzy: Długoterminowe kredyty bankowe i leasingi w Grupie to ca 51 mln PLN, a kredyty i leasing krótkoterminowy razem to 22,5 mln PLN.  

Remigiusz Kalski: Jakie są perspektywy rozwoju przed Grupą ?  
Rafał Jerzy: operujemy w czterech głównych segmentach: developing, przemysł, hotelarstwo i nieruchomości komercyjne. W każdym z tych segmentów prowadzimy intensywne działania rozwojowe, których skutki powinniśmy widzieć częściowo juz w tym roku, ale główny ciężar związany chociażby z developingiem znajdzie swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniach przyszłego roku.  

Remigiusz Kalski: Ile osób zatrudnia grupa ?  
Rafał Jerzy: Aktualnie 252 osoby  

merkant: Ile hoteli posiada sieć Focus?  
Rafał Jerzy: 6 hoteli: Bydgoszcz, Łódź, Szczecin, Gdańsk, Chorzów, Inowrocław.  

merkant: Czym wyróżniają się hotele Focus na tle innych hoteli?  
Rafał Jerzy: Hotele Focus to miejskie hotele biznesowe. To co nas wyróżnia to wysoka jakość w połączeniu z ekonomiczną ceną.  

redrot: Jaka jest struktura przychodów spółki ?  
Rafał Jerzy: Przemysł 52%, hotelarstwo 29%, najem aktywów 9%, konsulting budowlany 8%, pozostałe 2%. W przyszłym roku struktura ulegnie zmianie w związku z realizowanymi projektami deweloperskimi.  

akcjonariusz: Jak układa się współpraca z akcjonariuszami finansowymi, czy deklarują większe zaangażowanie w akcje spółki ?  
Rafał Jerzy: Nie posiadamy akcjonariuszy finansowych posiadających ponad 5 % akcji. W ostatnim czasie obserwujemy zwiększone zainteresowanie instytucji finansowych naszą Spółką.  

szamo: Czemu miałbym zainwestować w spółkę ? Gdzie należny upatrywać potencjału inwestycyjnego ?  
Rafał Jerzy: W mojej ocenie Spółka posiada wysoki potencjał rozwojowy wynikający z: - posiadanych aktywów – głównie gruntów inwestycyjnych i posiadanych kompetencji ich przetworzenia na gotówkę.  

centro: Co zakłada program inwestycyjny w Immobile?  
Rafał Jerzy: Akwizycje nowych podmiotów i organiczny rozwój nowych działalności.  

lopek: Jakim zapasem gruntów dysponuje spółka pod inwestycje developerskie, jak są one zaksięgowane po cenie zakupu czy aktualnej wycenie rynkowej ?  
Rafał Jerzy: Spółka dysponuje ponad 9 hektarami gruntów inwestycyjnych, z czego 6,3 hektara jest prezentowane w wartości rynkowej.  

obserwator: Kiedy chcą Państwo wprowadzić biznes hotelarski na GPW ?  
Rafał Jerzy: Na początku przyszłego roku chcemy wprowadzić spółkę Focus Hotels na rynek Newconnect.  

Jacek Welc: Co kryje się pod pojęciem aktywa biologiczne na kwotę 2 mln zł?  
Rafał Jerzy: 12 koni sportowych.  

Gdgdg: Dlaczego jest taka niska płynność akcji?  
Rafał Jerzy: W mojej ocenie nie jest to niska płynność jeśli brać pod uwagę stosunkowy niski free float  

bankier: Co kryje się pod pojęciem działalności konsulting budowlany?  
Rafał Jerzy: Konsulting budowlany oznacza działalność spółki CDI Konsultanci Budowlani i polega na zarządzaniu inwestycjami dla klientów zewnętrznych, w tej spółce zamierzamy rozwijać developing.  

eryt: Czy mógłby Pan pokrótce podsumować pierwsze półrocze? Było dobre dla spółki, słabe, jak Pan sam ocenia to półrocze?  
Rafał Jerzy: To półrocze było lepsze niż w ubiegłym roku, ale nadal dużo poniżej moich oczekiwań.  

kustosz: I co z tymi konikami ? Jaki cel posiadania ?  
Rafał Jerzy: Jest to działalność komercyjna, kupujemy i sprzedajemy konie sportowe.  

reko: Jaki jest obecnie wskaźniki C/Z, z wyliczeń stooq.com to blisko 29, to sporo. Czy spółka nie jest wyceniana i tak na chwilę obecną drogo ?  
Rafał Jerzy: Wycena nie obejmuje dużej ilości nieruchomości nie biorących udziału w przychodzie.  

werity: Spółka prowadzi działalność w wielu segmentach. Czy któryś jest najważniejszy, główny dla spółki?  
Rafał Jerzy: Staramy się symetrycznie rozwijać wszystkie sektory. W kolejnych latach pojawią się wyższe przychody w segmencie developerskim.  

redrot: Czy przewidują Państwo jakieś nakłady inwestycyjne w spółce przemysłowej ? Jak z jej konkurencyjnością na rynku ?  
Rafał Jerzy: Rośnie ilość klientów i projektów. Za kilka dni otwieramy nowy zakład produkcyjny w Paterku pod Bydgoszczą, dzięki któremu zwiększymy moc produkcyjna. 

Agnieszka K.: Może inaczej jaki segment ma kluczowe znaczenie w osiąganych wynikach finansowych ? 
Rafał Jerzy: Nadal ponad 50 % przychodów generuje przemysł. Celem jest równomierny rozwój we wszystkich segmentach. 

gronostaj: Czym spółka odróżnia się od pozostałych podmiotów działających na rynku? Co stanowi o jej unikalności? 
Rafał Jerzy: Jesteśmy jedynym konglomeratem na GPW o tak szerokim spektrum działania.  

lopek: Jakie spółki na GPW można traktować jako potencjalnych konkurentów, a w wycenie można je przyrównywać do Immobile ?  
Rafał Jerzy: Nie ma takiej spółki, ale sam porównuje np. segment przemysłowy i jego wyniki do spółek przemysłowych. Tak samo robię z pozostałymi segmentami.  

centro: Siedziba spółki to Bydgoszcz, czy ta lokalizacja nie przeszkadza w prowadzeniu biznesu ?  
Rafał Jerzy: W Bydgoszczy upatrujemy niższe koszty działalności. Część naszych biznesów realizujemy poprzez biura w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu.  

kostro: Jaka jest historia spółki, doświadczenie Zarządu. Czy będą otwierane inne spółki córki ?  
Rafał Jerzy: Historia sięga 1868 roku. Najważniejsze dla nas jest doświadczenie zarządów poszczególnych spółek zależnych, a wszystkie te osoby maja duże doświadczenie w danych branżach.  

obserwator: Na ile wyceniacie biznes hotelarski, czy spółka będzie dalej akcjonariuszem i czy będzie do driver do wzrostu ceny akcji ?  
Rafał Jerzy: Jesteśmy w trakcie sporządzania dokumentu informacyjnego. Grupa pozostanie głównym akcjonariuszem. Uważamy, ze może być to driver do wzrostu ceny.  

kostro: A czy nie ma problemów z przejrzystością grupy z racji posiadania tylu spółek ?  
Rafał Jerzy: Struktura Grupy ma ułatwić zarządzanie poszczególnymi segmentami operacyjnymi i rozdzielić ryzyka operacyjne od majątku. To podstawowe powody do stworzenia takiej struktury.     

senior: Jaki zegarek nosi Pan Prezes i jakim jeździ samochodem jeśli można wiedzieć ?  
Rafał Jerzy: Zegarka nie noszę, bo nie lubię drogich gadżetów. Jeżdżę BMW rocznik 2011, który kupiłem używany.  

Waldemar: Czy będą Państwo publikować prognozy finansowe ?  
Rafał Jerzy: Rozważamy publikację prognoz finansowych, jeśli akcjonariusze będą tego oczekiwali.  

Tomasz: Wow, to długo spółka już istnieje, a z jakiej branży się wywodzi ?  
Rafał Jerzy: Spółka wywodzi się z branży przemysłowej.  

Moderator: Na wiele pytań nie zdążyliśmy udzielić odpowiedzi. Kompleksowo odpowiemy na naszym blogu (blog.immobile.com.pl). 
Rafał Jerzy: Dziękujemy za udział w czacie, zapraszamy na kolejny czat. Już 29tego września odbędzie się WZA, na które wszystkich serdecznie zapraszam. Pozdrawiam.      

Pytania na które nie zdążyłem odpowiedzieć:  
akcjonariusz: Jakie są najbardziej wartościowe nieruchomości Grupy Immobile?  
Rafał Jerzy: Są to nieruchomości hotelowe, a w szczególności hotele w Szczecinie, Łodzi i Chorzowie. Wartość każdej z nich mieści się w przedziale 25-30 mln PLN. To także nieruchomość Stoczni Pomerania – 27 mln PLN, CH FAKTORIA w Bydgoszczy o wartości ca 20 mln PLN oraz nasze grunty inwestycyjne w Bydgoszczy wyceniane łącznie na ponad 30 mln PLN.  

Łukasz K. i Agnieszka K, Sandacej: Spadek rzeczowych aktywów trwałych, z czego wynika? Nieruchomości inwestycyjne - pozycja wzrosła. Co się pod nią kryje, jakie nieruchomości?  
Rafał Jerzy: Sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2014 roku jest pierwszym sprawozdaniem publikowanym po zmianie audytora Spółki. Wspólnie z EY dokonaliśmy kilku zmian prezentacyjnych, w tym największej (ca 32 mln PLN)  dotyczącej przesunięcia majątku Stoczni Pomerania w Szczecinie z aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych. W związku z powyższym wzrosła istotnie pozycja nieruchomości inwestycyjnych. W tej kategorii prezentujemy obok majątku Stoczni Pomerania także: nieruchomość komercyjną w Bydgoszczy CH FAKTORIA o wartości ca 20 mln PLN, dwa grunty inwestycyjne w Bydgoszczy przy ul. Sułkowskiego, Kamiennej o wartości 23 mln PLN przeznaczone pod projekty developerskie, mieszkaniowe i grunt przy Placu Kościeleckich o wartości ca 3 mln PLN  

merkant: i aster i Kostro: Dwie „pozostałe” pozycje wynikowe znacznie wzrosły. Mowa tu o pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych. Skąd nagle taki nagły wzrost tych pozycji? Co było ujęte w pozostałych przychodach i kosztach działalności operacyjnej w 1H2014? Czyli wynik dodatni to tylko papierowy, a spółka generuje stratę z działalności operacyjnej ?  
Rafał Jerzy: GKI wypracowała w I półroczu zysk na sprzedaży (zysk brutto na sprzedaży pomniejszony o koszty ogólne zarządu) w wysokości 1,9 mln PLN przy przychodach skonsolidowanych na poziomie 41,5 mln PLN. Strata na działalności operacyjnej wynika z salda pozostałych przychodów i pozostałych kosztów operacyjnych, a w szczególności: odpisów aktualizujących wartość inwestycji w CH MAKRUM 9,7 mln PLN ( w związku z jej zaniechaniem) oraz odpisu aktualizującego wartość majątku Stoczni POMERANIA w Szczecinie o 5,8 mln PLN. Dokonaliśmy także w przeszacowanie wartości gruntu w Bydgoszczy przeznaczonego pod działalność developerską o kwotę 9,8 mln PLN.  

aster: Skąd wziął się tak duży ujemny podatek dochodowy?  
Rafał Jerzy: ujemny podatek dochodowy wynika z odwrócenia utworzonych wcześniej rezerw na odroczony podatek dochodowy oraz utworzonego aktywa z tytułu podatku odroczonego. Możliwość rozwiązania rezerw wynika głównie ze zrównania wartości księgowej i podatkowej posiadanych nieruchomości.  

Daro, Maestro, olek: Czy jest to jednorazowe spotkanie na czacie czy będą Państwo kontynuować politykę komunikacyjną, tym bardziej, że o spółce mało się 'pisze', Witam! Spółka nie jest zbyt medialna. Próbowałem znaleźć jakieś wiadomości o spółce w Internecie i było to utrudnione. Oczywiście nie chodzi mi tu o stronę spółki lecz o informacje w mediach. Czy spółka czyni jakieś kroki aby być bardziej rozpoznawalna/medialna? Czy może to ja się mylę, jakoś nie kojarzę Waszej spółki. Mało informacji w internecie o Was jest... chyba czas nad tym popracować  

Rafał Jerzy: Dzisiaj GKI to Spółka o charakterze holdingowym, w którym działalność prowadzą zależne Spółki operacyjne. Zachęcam  do odwiedzenia stron www tych Spółek, np. www.focushotels.pl ; www.makrumpm.pl  czy www.cdi.net.pl . Zakładam, że nasze spotkanie na czacie nie jest jednorazowym wydarzeniem. Systematycznie staramy się poprawiać komunikację z indywidualnymi akcjonariuszami. Duże znaczenia ma dla mnie szeroka obecność akcjonariuszy, bez względu na wielkość portfela, na WZA. W mojej ocenie jest to idealne miejsce do poznania Spółki i jej filozofii działania.   
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: