pl en

Aktywność na Giełdzie

  • Czy Spółka widzi w swoich akcjach potencjał wzrostu? 
Akcje Grupy nadal oferują duży potencjał wzrostu. Obecnie dostrzegamy go szczególnie w projektach developerskich, z których po raz pierwszy przychody i zyski wykazaliśmy na koniec roku 2015. Oferują one nową przestrzeń do wzrostu wartości dla akcjonariuszy, a dzięki temu również do wzrostu wartości akcji. Dalszy rozwój pozostałych spółek z portfela Grupy, wysoki potencjał rozwojowy wynikający z posiadanych aktywów oraz aktywna komunikacja z rynkiem również powinny przynieść wymierne efekty, zarówno dla spółki jak i dla akcjonariuszy. 

  • Czy wyemitujecie obligacje na rynku Catalyst i czy będą emitowane kolejne serie akcji?    
W ciągu ostatnich kilku lat pieniądze na rozwój pozyskiwaliśmy głównie z kredytów bankowych. Jest to obecnie najtańsze źródło finansowania. Mamy łatwość w pozyskiwaniu kredytów bankowych ze względu na duży majątek w nieruchomościach. Nasze własnościowe nieruchomości są bardzo dochodowe, więc nie mamy problemu z ich zadłużaniem.   
Jeśli chodzi o emisje obligacji to rozważaliśmy to rozwiązanie, ale na razie porzuciliśmy ten pomysł ze względu na większe koszty (większe niż kredytu bankowego) tego źródła finansowania. Nie wykluczamy, że w razie nagłych, dużych potrzeb inwestycyjnych zdecydujemy się na emisję obligacji.   
Jeśli chodzi o emisję akcji to nie sprzyjają temu ani warunki, ani cena, ani potrzeby inwestycyjne. To prawda, że finansowanie stoi na ścieżce krytycznej szybkiego rozwoju, ale nam dotychczas udaje się utrzymać bardzo dynamiczny rozwój bez rozwadniania kapitału akcyjnego. 

 Żebyśmy zaczęli rozważać emisję akcji potrzebne byłoby spełnienie następujących warunków: 
1. Znacząco wyższa od bieżącej cena akcji. Obecnie nadal jesteśmy bardzo niedowartościowani. 
2. Lepszy nastrój inwestycyjny na giełdzie. 
3. Bardzo duże potrzeby kapitałowe na konkretny projekt inwestycyjny – tak, żeby inwestorzy dokładnie wiedzieli w co inwestują i jakie będzie miało to przełożenie na wzrost wartości spółki. 
4. Pojawianie się dużej grupy inwestorów, którzy będą chcieli pomóc w rozwoju Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., a jednym z warunków pomocy będzie wyemitowanie dla nich akcji.

Komunikacja z Inwestorami

  • Czy jest możliwość aby spółka zawsze prezentowała się na corocznej konferencji dla inwestorów indywidualnych "Wall Street" w Karpaczu? i Profesjonalny Inwestor w Zakopane     
Oczywiście, jesteśmy zadowoleni z naszej dotychczasowej współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych i zamierzamy ją kontynuować. W szczególności zamierzamy brać czynny udział zarówno w konferencji "Wall Street" jak i " Profesjonalny Inwestor" - w minionych latach gościliśmy wielokrotnie na obu konferencjach, staramy się też uczestniczyć w nowych, wartościowych inicjatywach, które umożliwiają bezpośredni kontakt z inwestorami.

Dywidenda / polityka dywidendowa

  • Kiedy Grupa Kapitałowa IMMOBILE będzie wypłacać dywidendę?    
W roku 2018 Grupa Kapitałowa IMMOBILE podzieliła się zyskiem ze swoimi Akcjonariuszami już trzeci rok z rzędu, wypłacając dywidendę w wysokości 0,07 zł na akcję i przeznaczając na ten cel łączną kwotę 5.275.405,24 zł. Dniem nabycia prawa do dywidendy był 07.09.2018 r., a wypłata nastąpiła 21.09.2018 r.
  • Jaka jest polityka dywidendowa Grupy?   
Wcześniej zyski przeznaczaliśmy na rozwój Grupy, jednak ze względu na generowanie nadwyżek finansowych oraz chęć zainteresowania nowych akcjonariuszy, wypłaciliśmy dywidendę już trzykrotnie w ostatnich  latach. Cieszymy się, że akcjonariusze pojawiający się na naszych Walnych Zgromadzeniach patrzą przychylnie na wypłaty dywidendy, przychylając się pozytywnie do rekomendacji jej ustanowienia.

Sektory działalności Grupy

  • Proszę wyjaśnić istotę tak szerokiej dywersyfikacji działalności Grupy; czy jest to korzystne dla działalności spółki?    
Dywersyfikacja działalności spółki pozwala zmniejszyć ryzyko. Zmienność koniunktury w całej gospodarce nie jest tożsama ze zmiennością koniunktury w poszczególnych branżach, więc przyjęty model działalności czyni nas odpornymi na negatywne zmiany w danym sektorze. Uważamy, że zdywersyfikowany obszar działalności pozwoli nam osiągać stabilniejsze wyniki finansowe.

  • Który z sektorów działalności jest w Grupie najistotniejszy? 
Staramy się symetrycznie rozwijać wszystkie sektory. Do chwili obecnej najbardziej dochodowym dla spółki segmentem jest przemysł. W kolejnych latach pojawią się wyższe przychody w segmencie developerskim.  

Plany i perspektywy

  • Na jakich inwestycjach spółka skupia się najmocniej w chwili obecnej?   
W sektorze budowlanym aktualnie realizujemy dwie duże inwestycje: IMMOBILE K3  – pierwszy w Bydgoszczy biurowiec klasy A oraz osiedle Platanowy Park – inwestycję mieszkaniowo-usługową, podzieloną na 7 etapów (ponad 1000 mieszkań); przygotowujemy również nowe inwestycje mieszkaniowe, np. Osiedle Uniwersyteckie zakładające wybudowanie 600 mieszkań na działce posiadanej w bydgoskim Fordonie.
W sektorze przemysłowym skupiamy się na rozwoju sprzedaży naszych produktów flagowych: kruszarek, młynów i suszarni oraz wprowadzeniu nowego produktu – rewolucyjnych parkingów automatycznych.   
W sektorze hotelarskim koncentrujemy się na otwieraniu nowych obiektów. Chcemy podwoić liczbę pokoi w ciągu najbliższych dwóch lat, otwierając w kraju i zagranicą.

  • Czy Grupa Kapitałowa planuje dalszą ekspansję w Europie i Świecie?     
Oczywiście, że tak. Dotychczas tylko naszą spółkę przemysłową można uznać za międzynarodową, ponieważ duża część produkcji jest sprzedawana za granicą. Szczególne nadzieje wiążemy z naszymi nowymi produktami jakimi są automatyczne parkingi.   
Oprócz dalszej ekspansji spółki przemysłowej, zamierzamy jak najszybciej otworzyć kilka hoteli w krajach zagranicznych. Ekspansję sieci hoteli zaczniemy od Rumuni. 
Mamy jeszcze kilka pomysłów związanych z ekspansją zagraniczną, ale to na razie pozostanie tajemnicą zarządu.  

  • Jak oceniacie prognozy na najbliższe lata?   
Kwestie te szczegółowo omawia dokument strategii spółki, który opublikowaliśmy pod koniec 2017 roku.
Masz pytanie dotyczące działalności Grupy Kapitałowej IMMOBILE?
Napisz do zespołu relacji inwestorskich:
a.pradzynska@immobile.com.pl
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: