pl en

Podstawowe dane roczne

2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 532 361
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)15 297
Zysk (strata) brutto (tys. zł)5 547
Zysk (strata) netto (tys. zł)-2 966
Amortyzacja (tys. zł)21 022
EBITDA (tys. zł)36 319
Aktywa (tys. zł)648 759
Kapitał własny (tys. zł)192 051
Liczba akcji (tys. szt)75 362, 932
Zysk na akcję (zł)- 0,039
Wartość księgowa na akcję (zł)2,548
...

Czytaj więcej

Podstawowe dane kwartalne

  I Q 2021II Q 2021III Q 2021
IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 95 776 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) -2 500 Zysk/strata brutto (tys. zł) -5 208 Zysk/strata netto (tys. zł) -4 234 Amortyzacja (tys. zł) 5 109 EBITDA (tys. zł) 2 609 Aktywa (tys. zł) 656 218 Kapitał własny (tys. zł)187 897 Liczba akcji (tys. szt.) 75 362,932 Zysk na akcję (zł) -0,056 Wartość księgowa na akcję (zł) 2,493...

Czytaj więcej

Opinia biegłego rewidenta

Dywidenda

  • W roku 2020 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaci dywidendę w wysokości 0,02 zł na akcję.
  • Grupa przeznaczy na ten cel łączną kwotę 1.507.258,64 zł.
  • Dniem nabycia prawa do dywidendy jest 29.09.2020 r.
  • Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 13.10.2020 r.
W zatwierdzonym przed Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2020 r., podziale zysku biorą udział wszyscy akcjonariusze Spółki z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, tj. na dzień podjęcia uchwały 414.031 akcji.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: