pl en

Pierwsza oferta publiczna

Na podstawie Prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18.06.2007 r. oferowanych było 8.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,25 zł każda ( Akcje Oferowane). Wszystkie Akcje Oferowane były akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane. Nie istnieją ograniczenia w zbywalności Akcji Oferowanych. Z Akcjami Oferowanymi nie są związane obowiązki świadczeń dodatkowych.
Akcje serii F zostały zaoferowane inwestorom w następujących transzach: 
 • Transza Dużych Inwestorów (TDI) - 5.600.000 Akcji;
 • Transza Małych Inwestorów (TMI) - 2.400.000 Akcji.
Jednocześnie Prospektem emisyjnym zatwierdzonym dnia 18.06.2007 r. Spółka zamierzała wprowadzić do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych: 
 • 8.925.736 Akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł każda,
 • 3.200.132 Akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł każda, 
 • 1.602.132 Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł każda, 
 • 18.147.724 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł każda, 
 • 1.814.772 Akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,25 zł każda, 
 • nie więcej niż 8.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,25 zł każda,
 • nie więcej niż 8.000.000 Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii F.     
Przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Dużych Inwestorów, Oferujący przeprowadził proces budowy Księgi Popytu tzw. book building. Budowa Księgi Popytu została przeprowadzona w dniach od 29 czerwca do 2 lipca 2007 roku.

Harmonogram Oferty akcji serii F

 22 czerwca 2007

 Otwarcie Publicznej Oferty jest tożsame z publikacją Prospektu emisyjnego Spółki

 27-29 czerwca 2007

 Przyjmowanie zapisów na Akcje w Transzy Małych Inwestorów

 29 czerwca – 2 lipca 2007

 Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów

 2 lipca 2007

 Ustalenie Ceny emisyjnej dla Akcji i podanie jej do publicznej wiadomości

 3-4 lipca 2007

 Przyjmowanie zapisów na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów

 6 lipca 2007

 Przydział Akcji i zamknięcie Publicznej Oferty

Rada Nadzorcza miała prawo do zmiany podanych wyżej terminów, przy czym nie było możliwości skrócenia terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje serii F po rozpoczęciu przyjmowania zapisów. Terminy te nie były zmienione.

Cena emisyjna

Cena emisyjna Akcji serii F została ustalona przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane w TDI, w oparciu o mechanizm budowania Księgi Popytu (book-building) i przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust.3 Ustawy o Ofercie, przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Dużych Inwestorów. Przedział Cenowy, w jakim przyjmowane były Deklaracje zainteresowania w procesie budowy Księgi Popytu wynosi od 4,20 zł do 5,30 zł za Akcję Oferowane. Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 5,30 zł za sztukę. 

Funkcję Oferującego Akcje serii F MAKRUM SA pełnił Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie. ul. Marszałkowska 78/80. Zapisy w Transzy Małych Inwestorów przyjmowane były przez uczestników konsorcjum dystrybucyjnego. Lista domów maklerskich, uprawnionych do przyjmowania zapisów została przedstawiona w załączniku nr 4 do Prospektu. Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów przyjmowane były przez POK Oferującego wymienione w załączniku nr 5 do Prospektu.

Wielkość zapisu na akcje serii F i ich przydział.

W terminach Publicznej Oferty inwestorzy mogli składać zapisy na akcje serii F według następujących zasad:  
 • w TMI minimalny zapis wynosił 10 sztuk Akcji Oferowanych, a maksymalny zapis wynosił 20.000 sztuk Akcji Oferowanych;
 • w TDI minimalny zapis składany poza procesem budowania Księgi Popytu wynosił 20.000 sztuk Akcji Oferowanych, a maksymalny zapis był równy liczbie Akcji serii F oferowanych w TDI; 
 • W przypadku inwestorów, którzy zostaliby umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału, zapis mógł opiewać na liczbę Akcji mniejszą niż 20.000 (zgodnie z Listą Wstępnego Przydziału).
 • W Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych inwestor musi wskazać liczbę nie mniejszą niż 20.000 Akcji i nie większą niż liczba Akcji serii F oferowanych w TDI. 
Zapisy na Akcje w Transzy Małych Inwestorów były przyjmowane po Maksymalnej Cenie tj. po 5,30 zł. 
Zapisy na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów były przyjmowane po Cenie Emisyjnej. 

Liczba akcji na które złożono zapisy to 23 272 939 w tym:
 • w Transzy Małych Inwestorów : 17 672 939 (stopa redukcji 86,42%);
 • w Transzy Dużych Inwestorów: 5 600 000 (bez redukcji). 
W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono  8 000 000 akcji serii F.

Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje to 2 605 w tym:
 • w Transzy Małych Inwestorów : 2 510;
 • w Transzy Dużych Inwestorów: 95 (w tym 1 podmiot zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie). 
Liczba osób, którym przydzielono akcje to 2 605 w tym:
 • w Transzy Małych Inwestorów : 2 510;
 • w Transzy Dużych Inwestorów: 95 
Akcje serii F nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję). Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii F: 42 400 000,00 zł      

Pierwsze notowanie Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii F miało miejsce dnia 11 lipca 2007 roku. Pierwsze notowanie akcji MAKRUM S.A. – istniejących emisji A, B, C, D, E  oraz Akcji Oferowanych serii F miało miejsce dnia 23 sierpnia 2007 roku.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: